سرور اختصاصی ایران

HNIRAND   
فضای دیسک 

500 GB SSD

 

 

ترافیک ماهانه  نا محدود
RAM RAM:16 GB DDR4 RAM
cpu 2x Intel®L5640 / 2x Intel®E5530 / 2x Intel®X5570
PORT 10 GB/s
تعداد IP  1
فضای بک آپ رایگان  ----
نوع هارد SSD/SATA/SAS
نوع مجازی سازی KVM
مدت تحویل 24 الی 72 ساعت
محل سرور  ایران - تهران - دیتاسنتر برج میلاد
پنل مدیریت سرور مجازی 

                                                                   

 

پشتیبانی  تیکت و مرکز تماس هاست تیک در کل دوره سرویس
   

HNIRAND2   
فضای دیسک 

500 GB SSD
+ 300 GB SAS

 

ترافیک ماهانه  نا محدود
RAM RAM:24 GB DDR4 RAM
cpu 2x Intel®L5640 / 2x Intel®E5530 / 2x Intel®X5570
PORT 10 GB/s
تعداد IP  1
فضای بک آپ رایگان  ----
نوع هارد SSD/SATA/SAS
نوع مجازی سازی KVM
مدت تحویل 24 الی 72 ساعت
محل سرور  ایران - تهران - دیتاسنتر برج میلاد
پنل مدیریت سرور مجازی 

                                                                   

 

پشتیبانی  تیکت و مرکز تماس هاست تیک در کل دوره سرویس
   

HNIRAND3   
فضای دیسک 

500 GB SSD
+ 300 GB SAS

 

ترافیک ماهانه  نا محدود
RAM RAM:24 GB DDR4 RAM
cpu 2x Intel®L5640 / 2x Intel®E5530 / 2x Intel®X5570
PORT 10 GB/s
تعداد IP  1
فضای بک آپ رایگان  ----
نوع هارد SSD/SATA/SAS
نوع مجازی سازی KVM
مدت تحویل 24 الی 72 ساعت
محل سرور  ایران - تهران - دیتاسنتر برج میلاد
پنل مدیریت سرور مجازی 

                                                                   

 

پشتیبانی  تیکت و مرکز تماس هاست تیک در کل دوره سرویس
   

HNIRAND4   
فضای دیسک 

500 GB SSD
+ 450 GB SAS

 

ترافیک ماهانه  نا محدود
RAM RAM:32 GB DDR4 RAM
cpu 2x Intel®L5640 / 2x Intel®E5530 / 2x Intel®X5570
PORT 10 GB/s
تعداد IP  1
فضای بک آپ رایگان  ----
نوع هارد SSD/SATA/SAS
نوع مجازی سازی KVM
مدت تحویل 24 الی 72 ساعت
محل سرور  ایران - تهران - دیتاسنتر برج میلاد
پنل مدیریت سرور مجازی 

                                                                   

 

پشتیبانی  تیکت و مرکز تماس هاست تیک در کل دوره سرویس
   

HNIRAND5   
فضای دیسک 

500 GB SSD
+ 300 GB SAS

TB SATA

ترافیک ماهانه  نا محدود
RAM RAM:32 GB DDR4 RAM
cpu 2x Intel®L5640 / 2x Intel®E5530 / 2x Intel®X5570
PORT 10 GB/s
تعداد IP  1
فضای بک آپ رایگان  ----
نوع هارد SSD/SATA/SAS
نوع مجازی سازی KVM
مدت تحویل 24 الی 72 ساعت
محل سرور  ایران - تهران - دیتاسنتر برج میلاد
پنل مدیریت سرور مجازی 

                                                                   

 

پشتیبانی  تیکت و مرکز تماس هاست تیک در کل دوره سرویس
   

HNIRAND6   
فضای دیسک  500 GB SSD
+ 300 GB SAS
ترافیک ماهانه  نا محدود
RAM RAM:48 GB DDR4 RAM
cpu 2x Intel®L5640 / 2x Intel®E5530 / 2x Intel®X5570
PORT 10 GB/s
تعداد IP  1
فضای بک آپ رایگان  ----
نوع هارد SSD/SATA/SAS
نوع مجازی سازی KVM
مدت تحویل 24 الی 72 ساعت
محل سرور  ایران - تهران - دیتاسنتر برج میلاد
پنل مدیریت سرور مجازی 

                                                                   

 

پشتیبانی  تیکت و مرکز تماس هاست تیک در کل دوره سرویس